Euroopan Unionin asetuksen EU 2019/2088, joka tunnetaan myös nimellä Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ja joka asettaa uusia kestävään kehitykseen liittyviä avoimuusvelvoitteita, mukaisesti Gatsby & White Agency S.A. (jäljempänä G&W) julkaisee seuraavat tiedot:

Lausunto kestävän kehityksen riskien sisällyttämisestä vakuutustuotteiden sijoitusprosessiin (SFDR artiklan 3 mukaisesti)

“Kestävän kehityksen riski” on määritelty tapahtumaksi tai tilanteeksi ympäristön, yhteiskunnan tai hallinnon alalla, jolla voi toteutuessaan olla merkittävä kielteinen, todellinen tai potentiaalinen vaikutus sijoituksen arvoon.

Nämä riskit voivat ilmetä monessa muodossa, kuten ilmastonmuutosriskit (esim. pitkittynyt kuivuus tai tulvat), työntekijöiden hyväksikäyttö, paikallinen korruptio- tai petosriskejä jne.

G&W ei toimi omaisuudenhoitajana tai sijoitusneuvojana suorissa vakuutustuotteisiin tehtävissä sijoituksissa, joten sen ei tarvitse määritellä, miten kestävän kehityksen riskit integroidaan sijoituspäätöksentekoprosessiin.

G&W on kuitenkin kerännyt kaikki mahdolliset tiedot vakuutusyhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ja aikoo jatkossakin hankkia tietoja neuvomiemme henkivakuutustuotteiden ulkopuolisilta johtajilta ja/tai neuvonantajilta.

Lausunto siitä, että kestävyystekijöihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ei oteta huomioon (SFDR artiklan 4 mukaisesti)

SFDR:n mukaan “kestävyystekijöillä” tarkoitetaan “ympäristö-, sosiaali- ja työntekijäkysymyksiä sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja korruption ja korruption torjuntaa”.

G&W:n vakuutusasiamiestoiminta keskittyy asiakkailleen sopivaksi vakuutuspaketiksi määritellyn vakuutustuotteen ja rahoitusinstrumenttien tarjoamisen vaihtoehtoihin, erityisesti suhteessa riskiprofiiliin, sijoitushorisonttiin, mutta myös ottamalla huomioon heidän kestävän kehityksen mieltymykset ja vaikutukset investointien kautta, vakuutustuotteet.

G&W ei ole mukana vakuutussopimusten sijoituskohteiden valinnassa ja hallinnassa, mutta varmistaa kuitenkin, että asiakkaan kestävän kehityksen mieltymykset ovat linjassa vakuutuksessa ehdotetun kestävän kehityksen sijoitusstrategian kanssa.

Ottaen huomioon, että G&W:n kestävään kehitykseen kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia koskeva nykyinen lainsäädäntökehys ei ota vakuutusneuvonnassaan huomioon investointipäätösten pääasiallisia negatiivisia vaikutuksia kestävän kehityksen tekijöihin.

Yrityksemme mukauttaa tätä lausuntoa aina, kun lainsäädäntöön tehdään muutoksia ja kestävällä rahoitusalalla, jonka on kehitettävä menetelmä, jolla mitataan ja analysoidaan kestävään kehitykseen kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia sijoittajien kannalta hyödyllisellä tavalla.

Lausunto kestävän kehityksen riskien sisällyttämisestä palkitsemispolitiikkaan (SFDR artiklan 5 mukaisesti)

G&W:n vakuutusasiamiespalvelut ovat täysin riippumattomia. G&W tekee kaikkensa suojellakseen asiakkaidensa etuja aina neuvomalla heitä heidän tarpeisiinsa vastaavissa ratkaisuissa, eikä edistä kestävän kehityksen riskinottoa.

G&W:n työntekijöiden palkkiot eivät ole sidoksissa suositeltujen vakuutustuotteiden sijoitusten tulokseen.